START KONTAKT
   
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Profil na facebook’u
Krakowa Mapa Zagrożeń
Współorganizacja Projektów Kulturalnych
Kalejdoskop Kulturalny Reymont
Spółka EKO- REGION
Zadaj pytanie Wójtowi
Elektroniczne kartki pocztowe
Interaktywny Plan Gminy
Mapa dojazdu
Foto Galeria
Prognoza pogody

Urząd Stanu Cywilnego

 

URZĄD STANU CYWILNEGO W KONOPNICY

Kierownik USC - Wójt Gminy Grzegorz Turalczyk

Z-ca Kierownika USC Monika Madeja

telefon (43) 842-44-98 wewn. 103
fax (43) 842-43-15

sekretariat Urzędu Gminy (43) 842-44-19
e-mail: usc@konopnica.pl

Sprawy załatwiane w USC:

 1. Rejestracja noworodków, sporządzanie aktów urodzeń
 2. Udzielanie ślubów i sporządzanie aktów małżeństwa.
 3. Rejestracja zgonów, sporządzanie aktów zgonu
 4. Wydawanie odpisów aktów z ksiąg stanu cywilnego
 5. Przyjmowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi,
 6. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 7. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 8. Przyjmowanie zgłoszeń na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
 9. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego
 10. Uzupełnienie brakujących danych w aktach stanu cywilnego
 11. Wpisanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) sporządzonego za granicą
 12. Odtworzenie lub ustalenie treści aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
 13. Zmiana imienia i nazwiska

Wykaz spraw najczęściej załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Konopnicy


Opłaty skarbowe

Opłaty pobierane są zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późn. zm.

Uwaga!!!

wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za załatwianie spraw dotyczących USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, należy kierować na konto:

42 9251 1019 0020 7539 2000 0020

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki:

 1. Sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
 2. Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego - 11 zł
 3. Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - 50 zł
 4. Pozostałe decyzje wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego - 39 zł
 5. Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) - 37 zł
 6. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 33 zł
 7. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22 zł
 8. Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24 zł
 9. Pozostałe zaświadczenia - 26 zł
 10. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł
 11. Poświadczenie własnoręczności podpisu - 9 zł
 12. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - 39 zł
 13. Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą - 38 zł
 14. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia- od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł
 15. Pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych - 17 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej odpisy wydawane w sprawach:

alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych oraz w sprawach na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym, powszechnego obowiązku obrony, zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, nadania statusu uchodźcy, udzielenia azylu.

Zwolnione z opłaty skarbowej:

sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu, przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, odpisy skrócone aktu stanu cywilnego wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających, tożsamość oraz wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy.

 

 

Urząd Gminy Konopnica
Biuletyn Informacji Publicznej
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
piątek, 18 sierpnia 2017
230 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bogusława, Bronisława, Ilony
Łódzkie. Ekopolska. Zrównoważony Rozwój
Biała Księga
Jesteś naszym
 - 0327018 - 
gościem

Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica, pow. wieluński, woj. łódzkie
tel.: 043 842 44 19 , email: urzad@konopnica.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI