START KONTAKT
   
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Profil na facebook’u
Krakowa Mapa Zagrożeń
Współorganizacja Projektów Kulturalnych
Kalejdoskop Kulturalny Reymont
Spółka EKO- REGION
Zadaj pytanie Wójtowi
Elektroniczne kartki pocztowe
Interaktywny Plan Gminy
Mapa dojazdu
Foto Galeria
Prognoza pogody

Realizowane projekty

 

Partnerzy dla e-Rozwoju – kolejny projekt unijny w Gminie Konopnica

 - projekt_erozwoju_logo.jpg

 

Projekt Partnerzy dla e-Rozwoju o numerze: POWR.02.18.00-00-0032/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i 7 Partnerów JST z woj. łódzkiego tj. Gmina Burzenin, Gmina Widawa, Gmina Szadek, Gmina Konopnica, Gmina Rozprza, Gmina Paradyż, Gmina Białaczów jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 7 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.09.201631.12.2017.

Termin realizacji projektu:

od 2016.09.01 do: 2017.12.31

Wartość projektu:

1 349 000,00 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 212 062,80 zł

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez:

* Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej)

* elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy podniesienie kompetencji kadr JST (250os/160K/90M) przez szkolenia z obszarów

a)podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych),

b)zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa) wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje w postaci platformy online w ww. JST.

 CERTES - SZKOLENIA

 

 

 

 

 

- ajax_download_6.html.jpg

  Gmina Konopnica informuję, że w dniu 30 listopada 2016 r. została podpisana umowa Nr 622/OZ/PD/2016 w formie pożyczki i dotacji na zadanie p.n. "Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Strobinie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Koszt całkowity zadania wynosi: 321.411,30 zł brutto.
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi
w formie pożyczki – 128.870,00 zł
w formie dotacji – 93.724,00 zł


Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Turalczyk

 

- ajax_download_6.html.jpg

 Utworzenie pracowni zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasza Eko - pracownia”

 

Nazwa zadania: Utworzenie pracowni przyrodniczej „Nadwarciańska Klasa” w Publicznym Gimnazjum w Konopnicy. Wartość ogólna zadania: 34.722,75 zł

Dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 28.593,71 zł

Projekt swoim zakresem obejmuje utworzenie ekopracowni w Publicznym Gimnazjum w Konopnicy poprzez zakup:

- pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną,
- roślin doniczkowych,
- sprzętu audio video, komputerowego, fotograficznego,
- wyposażenia pracowni (ławki, krzesła, szafy, fototapeta, biurko, rolety).

W pracowni odbywać się będą zajęcia o charakterze ekologicznym i przyrodniczym, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia i pasje, zajęcia przygotowujące do konkursów matematyczno – przyrodniczych, Koło Młodego Odkrywcy, Koło ekologiczno – przyrodnicze, zajęcia rozwijające umiejętności geograficzno – biologiczne i chemiczne.

www.zaiwestujwekologie.pl

 

- ajax_download_6.html.jpg

Utworzenie pracowni zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasza Eko - pracownia”

 

Nazwa zadania: Utworzenie Eko-pracowni „Młodzi Badacze w Szkole Podstawowej w Rychłocicach. Wartość ogólna zadania: 27.364,86 zł

Dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 21.725,23 zł

Projekt swoim zakresem obejmuje utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Rychłocicach poprzez zakup:

- pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną,
- roślin doniczkowych,
- sprzętu audio video, komputerowego, fotograficznego,
- wyposażenia pracowni (stoliki, krzesła, szafy, tablica, biurko, rolety).

W pracowni odbywać się będą lekcje przyrody, zajęcia o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów, Koło Młodego Ekologa, spotkania z przyroda dla oddziału przedszkolnego.

www.zaiwestujwekologie.pl

 

 

- ajax_download_6.html.jpg

 

Utworzenie pracowni zrealizowane  przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”

Nazwa zadania: „Utworzenie Ekopracowni pn. Młodzi odkrywcy w Szkole Podstawowej w Konopnicy” Wartość ogólna zadania: 32 152,99 zł.
Dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 29.728,56 zł

Projekt swoim zakresem obejmuje utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Konopnicy poprzez zakup:

- pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną,
- sprzętu audio video, komputerowego, fotograficznego,
- wyposażenie pracowni (ławki, krzesła, szafa, stół demonstracyjny, gablota, rolety).

W pracowni odbywać się będą lekcje przyrody, zajęcia wychowawcze o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia i pasje, zajęcia przygotowujące do konkursów matematyczno – przyrodniczych, zajęcia wyrównawcze, dni eksperymentów
i doświadczeń.

www.zainwestujwekologie.pl

 

  

- logo_rpo_nowe.jpg

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 Projekt pt:

„Zagospodarowanie obiektu infrastruktury sportowej poprzez zakup wiat stadionowych na boisko sportowe w Konopnicy”

 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

  

 

- wfosigw_w_lodzi.jpg

Gmina Konopnica informuje, że realizuje zadanie „ Edukacja ekologiczna podczas wycieczek do Stolicy ”. Na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚ i GW w Łodzi.
Koszt całkowity zadania 9.600,- zł.
Dofinansowanie ze środków WFOŚ i GW – 4.320,- zł.

W ramach zadania będą zorganizowane dwie wycieczki do Warszawy mające na celu przybliżenie mieszkańcom Gminy Konopnica formy ochrony przyrody jakim jest projekt NATURA 2000.

Mieszkańcy Gminy będą mieli możliwość zaobserwowania różnic jakimi charakteryzuje się ochrona przyrody w formie Parku Krajobrazowego, obszaru chronionego oraz Natury 2000.

www.zainwestujwekologie.pl

  

- kapital_ludzki.jpg

Gmina Konopnica realizuje projekt: 

„Raz, dwa, trzy przedszkolakiem będziesz TY”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach",
Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans edukacyjnych 20 dzieci (11K, 9M) 3 i 4 letnich poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych
w Gminie Konopnica w okresie od 01.06.2014 r. do 30.06.2015 r.

W ramach projektu zaplanowano:

 1. Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla 20 dzieci w wieku 3-4 lat przy Szkole Podstawowej w Konopnicy.
 2. Realizacja zajęć dla dzieci rozwijających zainteresowania w zakresie języka angielskiego i rytmiki.
 3. Realizacja zajęć niwelujących deficyty rozwojowe – logopeda, pedagog, psycholog, gimnastyka korekcyjna.
 4. Organizacja spotkań kulturalnych oraz wydarzeń kulturalno – rozrywkowych.

Okres realizacji projektu: 01.06.2014 r. – 30.06.2015 r.
Wartość projektu: 239.603,70 zł

 Realizator projektu:
Gmina Konopnica
ul. Rynek 15
98-313 Konopnica
tel. 43/842-44-19
urzad@konopnica.pl

- herb.jpg

 „Człowiek ― najlepsza inwestycja” 

 

- logoprow.jpg

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 Projekt pt:

„Budowa siłowni plenerowej i modernizacja 
ścieżki spacerowej w miejscowości Konopnica”

 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

 - logoprow.jpg

 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 Projekt pt:

„Zagospodarowanie terenów turystycznych na szlaku rowerowym
w miejscowościach Strobin, Bębnów, Wrońsko poprzez zakup
i montaż altanek rekreacyjno - wypoczynkowych”

 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
– małe projekty Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 - logoprow__1_.jpg

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 Projekt pt:

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Konopnicy
poprzez zakup stołów i krzeseł”

 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 - logoprow__1_.jpg

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 Projekt pt:

„Zakup strojów ludowych dla
Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca w Konopnicy”

 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

 - pokl.jpg 

Gmina Konopnica realizuje projekt 
„PRZEDSZKOLAK TO FAJNY GOŚĆ”

   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach",
Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".

Cel główny projektu:

Podniesienie jakości pracy 6 oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych 
w Gminie Konopnica poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 
w wieku przedszkolnym w terminie do końca sierpnia 2014 r.

W ramach projektu zaplanowano:

 1. Organizację placów zabaw.
 2. Dostosowanie pomieszczeń.
 3. Wyposażenie sal oddziałów przedszkolnych.

Okres realizacji projektu: 01.03.2014 r. – 31.08.2014 r.
Kwota dofinansowania: 523.530,00 zł

 Realizator projektu:
Gmina Konopnica
ul. Rynek 15 
98-313 Konopnica
tel. 43/842-44-19
urzad@konopnica.pl

- herb.jpg

„Człowiek ― najlepsza inwestycja”

 

- plakat_ue_kadry_121108.jpg

 

Kompetentne kadry – profesjonalny urząd”

W dniu 1 października br. Pegaz Group Sp. a o.o. rozpoczęła realizację Projektu „Kompetentne kadry – profesjonalny urząd”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Liderem Projektu jest Pegaz Group Sp. z o.o., Partnerami – Gmina Cekcyn, Gmina Kamienica, Gmina Konopnica, Powiat Garwoliński, Powiat Grodziski.

Wartość Projektu wynosi 1 524 535,10 zł

Cel Projektu

Podniesienie jakości świadczenia usług, poprawa standardów zarządzania oraz stanowienia prawa w 5 JST objętych projektem na podstawie wyników samooceny CAF.

Projekt skierowany jest wyłącznie do pracowników 5 Partnerów Projektu oraz ich pracowników.

W projekcie przewidziane są następujące zadania:

 1. Działania poprawiające jakość obsługi klienta oraz dostępność usług publicznych

 2. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla pracowników 5 Partnerów

 3. Ogólne szkolenia informatyczne, szkolenia językowe oraz studia podyplomowe

 4. Zakupy inwestycyjne i wdrożeniowe wpływające na poprawę Zarządzania w  JST

 5. Konsultacje i szkolenia z zakresu stanowienia aktów prawa miejscowego

 6. Realizacja ponownej samooceny CAF

Termin realizacji Projektu:

01.10.2012 – 31.05.2014

 

Regulamin projektu

 


 - 20110510_ue_nasza_szansa_m.jpg


Myśl Globalnie Działaj Lokalnie

 - 20091029_mysl_globalnie_m.jpg


 - 20091013_plakat_m.jpg

 - 20090723_flaga_ue.jpg

Projekt „BAWMY SIĘ W KONOPNICY”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ziałanie 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

Realizator Projektu:
Gmina Konopnica
ul. Rynek 15
98-313 Konopnica

 

Instytucja pośrednicząca 2 stopnia

Projekt ma charakter imprezy integracyjnej organizowanej z okazji Dni Konopnicy. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców terenów wiejskich poprzez integrację środowiska lokalnego. Projekt ma charakter otwarty i skierowany jest do mieszkańców Gminy Konopnica, całej społeczności lokalnej.

Zakładane do osiągnięcia rezultaty: zwiększenie zaangażowania mieszkańców gminy w życie miejscowości, wzrost otwartości społeczności lokalnych, podtrzymanie tradycji imprez lokalnych, poprawa samopoczucia, wzrost poziomu integracji społecznej wśród mieszkańców.

Okres realizacji projektu 01.06.2009 r. – 31.08.2009 r.


 - 20090723_flaga_ue.jpg

Projekt „KONOPNICA W OCZACH DZIECKA”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

Realizator Projektu:
Gmina Konopnica
ul. Rynek 15
98-313 Konopnica

  - 20090723_lodzkie.jpg

Instytucja pośrednicząca 2 stopnia

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w zakresie sztuki poprzez realizację zajęć z malarstwa (technika: olej, pastel, akwarela) i rzeźby.

Adresatami projektu jest grupa 40 młodych mieszkańców Gminy Konopnica, uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz klas 1-3 gimnazjum.

Zakładane do osiągnięcia rezultaty: umożliwienie zdobycia nowych umiejętności i wiedzy, wzrost atrakcyjności i poszerzenie oferty edukacyjnej, uzupełnienie braków wiedzy szkolnej, wzrost motywacji dzieci i młodzieży do pozyskiwania wiedzy na temat sztuki.

Okres realizacji projektu 15.06.2009 r. – 31.08.2009 r.


 - 20090723_flaga_ue.jpg

Projekt „NOWY ZAWÓD – NOWA PRACA”
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”

Realizator Projektu:
Gmina Konopnica
ul. Rynek 15
98-313 Konopnica

 
Instytucja pośrednicząca 2 stopnia

Z dniem 15.07.2009 r. zakończyła się realizacja projektu „Nowy zawód – Nowa praca”. Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Konopnica poprzez udział w cyklu szkoleniowym na który składał się: kurs księgowości, kurs obsługi komputera, kurs podstaw języka angielskiego.

Projekt skierowany był do grupy 20 osób, mieszkańców Gminy Konopnica.

Zakładane do osiągnięcia rezultaty: wzrost poziomu samooceny uczestników projektu, zmiana postawy życiowej, podniesienie motywacji do kontynuowania nauki i znalezienia zatrudnienia, aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz realizacji projektu.

Biuletyn Informacji Publicznej
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
piątek, 18 sierpnia 2017
230 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bogusława, Bronisława, Ilony
Łódzkie. Ekopolska. Zrównoważony Rozwój
Biała Księga
Jesteś naszym
 - 0327017 - 
gościem

Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica, pow. wieluński, woj. łódzkie
tel.: 043 842 44 19 , email: urzad@konopnica.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI