START KONTAKT
   
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Profil na facebook’u
Krakowa Mapa Zagrożeń
Współorganizacja Projektów Kulturalnych
Kalejdoskop Kulturalny Reymont
Spółka EKO- REGION
Zadaj pytanie Wójtowi
Elektroniczne kartki pocztowe
Interaktywny Plan Gminy
Mapa dojazdu
Foto Galeria
Prognoza pogody

Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej i WFOŚiGW przez Urząd Gminy

 

Realizacja projektu - sprawozdanie

- 201004_nasza_szansa.jpg

 - kapital_ludzki_090518.jpg  - unia_europejska_090518.jpg

Projekt ”NASZA SZANSA”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”

Realizator projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
98-313 Konopnica, ul. Rynek 15
tel. 043 84 24 490 fax 043 84 24 490 e-mail: gops_konopnica@post.pl

 - wup_lodz_090520.jpg
Instytucja pośrednicząca 2 stopnia

PROGRAM REALIZACJI PROJEKTU W 2009 R

Projekt zakłada udział 5 osób w wieku 25-60 lat z terenu gminy Konopnica. Grupą docelową są osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotne - o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.


Celem ogólnym projektu jest zwiększenie kompetencji psychospołecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby będące klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy. W ramach projektu zrealizowany zostanie kompleksowy program szkoleniowo-doradczy. Beneficjenci projektu zostaną objęci kontraktami socjalnymi oraz wsparciem finansowym w postaci wypłaty zasiłków celowych.

Realizacja programu szkoleniowo-doradczego obejmuje elementy integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej:

- 18 godzin warsztatu aktywizacyjnego dla 5 uczestników, sierpień 2009 r.

cel: - nabycie umiejętności psychospołecznych - komunikacyjnych, organizacyjnych, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie czasem, zarządzania stresem, postawy asertywne, postawy aktywności

- zajęcia prowadzone przez psychologa

- 30 godzin kursu komputerowego dla 5 uczestników, sierpień 2009 r.

Cel: nabycie podstawowych umiejętności obsługi komputera, Internet jako ważny instrument aktywnego poszukiwania pracy, poczta e-mail

- zajęcia prowadzone przez informatyka

- 12 godzin warsztatu doradztwa zawodowego dla 5 uczestników, wrzesień 2009 r.

Cel: charakterystyka i wymagania współczesnego rynku pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna- zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego

- badania medycyny pracy dla 5 BO, październik-listopad 2009 r.

Cel: uzyskanie zaświadczeń lekarskich wymaganych przez pracodawców

Moduły kursów zawodowych do wyboru przez uczestników projektu

- 84 godzin kursu przygotowującego do wykonywania zawodu "opiekunka środowiskowa" wrzesień-listopad 2009 r.

Cel: nabycie kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych pozwalających na pozyskanie zatrudnienia w zawodzie "opiekunka środowiskowa"

- 12 godzin kursu z zakresu minimum sanitarnego, listopad 2009 r.

Cel: nabycie kwalifikacji i wiedzy praktycznej pozwalającej na pozyskanie zatrudnienia w zawodzie "opiekunka środowiskowa"

lub

- 84 godziny kursu „handlowiec” wrzesień-listopad 2009 r.

Cel: nabycie kwalifikacji zawodowych pozwalających na pozyskanie zatrudnienia w sektorze handlu i usług

- 12 godzin kursu obsługi kas fiskalnych listopad 2009 r.

Cel: nabycie kwalifikacji zawodowych pozwalających na pozyskanie zatrudnienia w sektorze handlu i usług

Program aktywnej integracji obejmuje wsparcie towarzyszące - ubezpieczenie nnw, catering, materiały szkoleniowe

W ramach aktywnej integracji osoby, które utraciły status osoby bezrobotnej w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym zostaną objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.Projekty zaakceptowane do realizacji przez instytucję wdrażającą Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi:

  • „Nowy zawód – nowa praca”

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Konopnica poprzez udział w cyklu szkoleniowym na który składać będzie się: kurs księgowej/ego, kurs obsługi komputera, kurs podstaw języka angielskiego.

Projekt skierowany jest do grupy 20 osób, mieszkańców Gminy Konopnica.

Zakładane do osiągnięcia rezultaty: wzrost poziomu samooceny uczestników projektu, zmiana postawy życiowej, podniesienie motywacji do kontynuowania nauki i znalezienia zatrudnienia, aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz realizacji projektu.

Okres realizacji projektu 01.02.2009 r. – 31.07.2009 r.

  • „Bawmy się w Konopnicy”

Projekt ma charakter imprezy integracyjnej organizowanej z okazji Dni Konopnicy. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców terenów wiejskich poprzez integrację środowiska lokalnego. Projekt ma charakter otwarty i skierowany jest do mieszkańców Gminy Konopnica, całej społeczności lokalnej.

Zakładane do osiągnięcia rezultaty: zwiększenie zaangażowania mieszkańców gminy w życie miejscowości, wzrost otwartości społeczności lokalnych, podtrzymanie tradycji imprez lokalnych, poprawa samopoczucia, wzrost poziomu integracji społecznej wśród mieszkańców.

Okres realizacji projektu 01.06.2009 r. – 31.08.2009 r.

Projekty zaakceptowane do realizacji przez instytucję wdrażającą Urząd Marszałkowski w Łodzi:

  • „Konopnica w oczach dziecka”

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w zakresie sztuki poprzez realizację zajęć z malarstwa (technika: olej, pastel, akwarela) i rzeźby. Adresatami projektu jest grupa 40 młodych mieszkańców Gminy Konopnica, uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz klas 1-3 gimnazjum.

Zakładane do osiągnięcia rezultaty: umożliwienie zdobycia nowych umiejętności i wiedzy, wzrost atrakcyjności i poszerzenie oferty edukacyjnej, zmniejszenie dysproporcji i uzupełnienie braków wiedzy szkolnej, wzrost motywacji dzieci i młodzieży do pozyskiwania wiedzy na temat sztuki.

Przewidywany okres realizacji projektu 15.06.2009 r. – 31.08.2009 r.

Projekty złożone do instytucji wdrażającej Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi:

  • „Dni Bursztynu”

Projekt ma charakter imprezy integracyjnej organizowanej z okazji Europejskiego Święta Bursztynu. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców terenów wiejskich poprzez integrację środowiska lokalnego. Projekt ma charakter otwarty i skierowany jest do mieszkańców Gminy Konopnica, całej społeczności lokalnej.

Zakładane do osiągnięcia rezultaty: zwiększenie zaangażowania mieszkańców gminy w życie miejscowości, wzrost otwartości społeczności lokalnych, podtrzymanie tradycji imprez lokalnych, poprawa samopoczucia uczestników projektu.

Przewidywany okres realizacji projektu 01.08.2009 r. – 30.09.2009 r.

  • „Dobry zawód – dobra praca”

Projekt skierowany do 10 osób, mieszkańców Gminy Konopnica. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Konopnica poprzez udział w cyklu szkoleniowym na który składać się będzie: kurs prawa jazdy kat. C, kurs palacza CO.

Zakładane do osiągnięcia rezultaty: wzrost poziomu samooceny uczestników projektu, zmiana postawy życiowej, podniesienie motywacji do kontynuowania nauki i znalezienia zatrudnienia, aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz realizacji projektu.

Przewidywany okres realizacji projektu 01.09.2009 r. – 28.02.2010 r.

  • „Teraz ty”

Projekt skierowany do 20 osób, mieszkańców Gminy Konopnica. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Konopnica poprzez udział w cyklu szkoleniowym na który składać się będzie: kurs wózków widłowych, kurs bukieciarstawa, kurs podstaw języka angielskiego.

Zakładane do osiągnięcia rezultaty: wzrost poziomu samooceny uczestników projektu, zmiana postawy życiowej, podniesienie motywacji do kontynuowania nauki i znalezienia zatrudnienia, aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz realizacji projektu.

Przewidywany okres realizacji projektu 01.09.2009 r. – 28.02.2010 r.

Projekty zaakceptowane złożone do instytucji wdrażającej Urząd Marszałkowski w Łodzi:

  • „Myśl globalnie - działaj lokalnie”

Projekt skierowany do 320 uczniów szkół z terenu Gminy Konopnica. Poprzez realizację projektu chcemy umożliwić uczniom wyrównywanie braków wiedzy, doskonalenie kompetencji kluczowych na poziomie dającym przygotowanie do dorosłego życia oraz dających szansę na dalsze kształcenie, jak również wspomagać uczniów, stymulować prawidłowy jego rozwój przez cykl zajęć wyrównawczych i specjalistycznych. Tak dla uczniów SP i Gimnazjum zorganizowane zostaną zajęcia wyrównawcze oraz konsultacje przedmiotowe indywidualne i grupowe z przedmiotów które sprawiają uczniom najwięcej problemów. Dla uczniów u których w wyniku przesiewowych badań zdiagnozowane zostały wady wymowy prowadzone będą zajęcia logopedyczne, a u uczniów z wadą postawy gimnastyka korekcyjna.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Konopnica poprzez zorganizowanie cyklu zajęc w formie kół ukierunkowanych na zainteresowania uczniów, konsultacji indywidualnych i grupowych wyrównujących braki, zajęć specjalistycznych korygujących deficyty oraz opiekę psychologiczną i pedagogiczną. Cele szczegółowe: - Zorganizowanie zajęć wyrównawczych - konsultacji - zorganizowanie opieki specjalistycznej dla dzieci z dysfunkcjami - objęcie opieką pedagogiczną i psychologiczną uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym - Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe - wytworzenie nawyku dbania o prawidłową postawę i zdrowie fizyczne - podniesienie umiejętności korzystania ze zdobyczy techniki i dóbr kultury - Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania - rozwijanie wyobraźni wrażliwości - podnoszenie umiejętności poszanowania środowiska naturalnego. - podniesienie poziomu samooceny dzieci i młodzieży poprzez danie im szansy uczestnictwa w dodatkowych zajęciach Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie podstawowych umiejętności u uczniów związanych z samoprezentacją, kreatywnością niezbędnych do kontynuacji nauki oraz do zaistnienia na rynku pracy. Realizacja programów wpłynie na podniesienie jakości nauczania w szkole, a to z kolei wpłynie na osiągnięcie lepszych wyników w nauce przez uczniów.

Przewidywany okres realizacji projektu 01.09.2009 r. – 31.08.2011 r.

 

INTERmedi@
Biuletyn Informacji Publicznej
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
piątek, 18 sierpnia 2017
230 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bogusława, Bronisława, Ilony
Łódzkie. Ekopolska. Zrównoważony Rozwój
Biała Księga
Jesteś naszym
 - 0327024 - 
gościem

Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica, pow. wieluński, woj. łódzkie
tel.: 043 842 44 19 , email: urzad@konopnica.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI